CISCO | GLC-BX40-DA-I= | 1000BASE-BX40 SFP, 1490NM

1000BASE-BX40 SFP, 1490NM.